برگزاری همایش انقلاب صنعتی نسل چهارم با همکاری کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی .مشاور اقتصادی استاندار آذربايجان شرقی : فردی که مهارت داشته باشد؛ بيکار...