کارگاه «حل خلاق مسئله» توسط دکتر بهرام ستاری در مدرسه کارآفرینی و کسب و کار کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی